Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi
společností KUBI, spol. s r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

 1. Všeobecná ustanovení:

  Níže uvedené obchodní podmínky včetně reklamačního řádu, který je jejich nedílnou součástí, vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží v internetovém obchodě www.ridicipozordeti.cz.

  Prodávající:
  Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu KUBI, spol. s r.o., se sídlem v Brně, Bohunická cesta 11, IČO 25335243, zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25857, kontaktovat nás můžete prostřednictvím kontaktního formuláře.

  Kupující:
  Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „spotřebitel“), a kupující podnikatelé (dále jen „podnikatel“).

  Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

  Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.

  Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

  Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

  Právní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a dále příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

  Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

  Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

  Kupní smlouva:
  Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

  Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. V případě změny objednávky je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.

  Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

  Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

  Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.ridicipozordeti.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
   
 2. Bezpečnost a ochrana informací:

  Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
   
 3. Objednání:

  Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Je-li kupujícím spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího.

  Objednat je možno následujícím způsobem:
  - prostřednictvím elektronického obchodu na www.ridicipozordeti.cz

  Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky:
  - jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího
  - IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
  - kód a název zboží dle ceníku
  - jednotkovou cenu
  - způsob odebrání a dopravy
  - dodací adresu
  - podpis osoby oprávněné objednávat zboží
  - všechny další údaje, které kupující považuje za důležité
   
 4. Odstoupení od smlouvy:

  A) Odstoupení od smlouvy spotřebitelem:
  Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Zboží je kupující spotřebiteli povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku v souladu s § 458 odst. 1 občanského zákoníku. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího.

  B) Odstoupení od smlouvy kupujícím, který není spotřebitel:
  V případě, že kupující není spotřebitelem, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

  C) Odstoupení od smlouvy prodejcem:
  Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.
   
 5. Platební podmínky:

  Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
  a) platba předem bankovním převodem,
  b) dobírkou při doručení zboží,
  c) platba hotově při osobním odběru.
   
 6. Dodací podmínky:

  Naše výrobky jsou distribuovány po celém území ČR prostřednictvím dopravce nebo vlastní sítě obchodních zástupců, kteří část sortimentu mají k dispozici okamžitě, a zbytek realizujeme objednávkou, kterou vykrýváme do 4 pracovních dnů. V případě Vašeho zájmu o naše výrobky nás stačí kontaktovat a vyžádat si návštěvu našeho obchodního zástupce. Při objednávce nad 2000,- Kč je rozvoz zboží po celém území ČR zdarma.
   
 7. Záruční podmínky:

  Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.
   
 8. Závěrečná ustanovení:

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. října 2013 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
Používá se opensource systém OpenCart
Podpora Opencart
KUBI, spol. s r.o.KUBI, spol. s r.o. © 2019